ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการส่วนการเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  ควบคุมงานการเงินรับ-จ่าย ทั้งระบบ รวมถึงตรวจสอบและจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร

–  จัดทำรายงานการเงิน, เงินกู้ธนาคาร, เงินกู้ต่างๆ ทุกบริษัทในเครือ

–  จัดทำ Cash flow ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

–  ตรวจสอบงานการเงินในส่วนของรายละเอียดประกอบงบส่งฝ่ายบัญชี และประสานงาน Audit ในส่วนงานการเงิน

–  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศหญิง เท่านั้น   อายุ 30 – 45 ปี

–  วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การบัญชี, การเงิน

–  มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

–  ละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทุ่มเท ซื้อสัตย์สุจริต และทำงานเป็นทีมได้ดี

–  มีความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีบุคลิกภาพที่ดี

–  สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

–  หากสามารถใช้โปรแกรม SAP และ REM ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ