ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– ควบคุมและบริหาร กระบวนการทำงานจัดซื้อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด

– ตรวจสอบการเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการค้ากับคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

– จัดทำราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

– หาข้อมูลของผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการในการสั่งซื้อสั่งจ้าง

– ประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการ

– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

– อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไป/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารงานจัดซื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

– มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ทำงานภายใต้ความกดดันของงานได้ดี

– มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ ซื้อสัตย์สุจริต

– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

– หากใช้โปรแกรม icon ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

– มีความเป็นผู้นำและบริหารทีมได้ดี