ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดวิจัยและพัฒนา ( R&D Officer )

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  วิจัยและเก็บข้อมูลการตลาด (Research)

–  วิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ แต่ละเซ็กเม้นท์ รวมถึงข้อมูลจาก Database ของ It เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การตลาด การขาย ในสินค้าและบริการที่เหมาะสม กับแต่ละพื้นที

–  วางแผนหาช่องทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาด (Marketing Activate & Marketing Strategy)

–  วิเคราะห์วางแผนหาช่องทางการตลาด การวางตำแหน่งสินค้าและกลยุทธ์สินค้าบริการที่แตกต่างจาก คู่แข่ง เพื่อเพิ่มยอดขายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้น (ไตรมาส) และระยะยาว (รายปี)

–  วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย และใช้ช่องทางที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

–  ศึกษาและนำเสนอกลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่อง ต้องเข้าใจสภาวะแวดล้อมทางการตลาด หาโอกาสทาง การตลาด รวมทั้งช่องทางการเพิ่มยอขายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

–  บริหารจัดการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการตลาดในทีม ที่ได้รับมอบหมาย

–  วิเคราะห์ตลาดและนำเสนอ ประเมินแผนการตลาดที่เกิดขึ้น (Marketing Analysis and Marketing plan evaluation)

–  วิเคราะห์และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการนำเสนอกับทางผู้บริหารเพื่อรับทราบ และรับฟังแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

–  จัดทํา นําเสนอ และควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดและ บริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป

–  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

–  มีประสบการณ์ด้านวิจัยและการเก็บข้อมูล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

–  สามารถใช้ Excel ( Vlookup , Pivot Table ) ได้อย่างคล่องแคล่ว

–  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

–  มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี