ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส / ผู้จัดการส่วนการตลาดโครงการ (Project Manager)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยความต้องการของการตลาด เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาให้ตรงความต้องการของลูกค้า

– สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงจัดการงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด

– วางแผนกิจกรรมการตลาด ควบคุมและบริหารจัดการงบประมาณการตลาด ของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย ห้สอดคล้องกับกิจกรรมและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการงานำงานด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

– มีทักษะในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

– มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน

– มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว