ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ ( Production Development Officer )

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– ร่วมพัฒนาแบบโครงการงานออกแบบอาคาร / งานสถาปัตย์ / โครงสร้างทั่วไป และเขียนแบบจัดสรรโครงการ

– ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ตามข้อกฎหมาย

– พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ/โครงการใหม่

– ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนให้สอดคล้องกับ Business Plan หรือ Operation ของแบบโครงการ

– จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้

– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

– มีความรับผิดชอบสูง มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการทำงาน

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี แลมีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบปฎิภาณดี

– สามารถเริ่มงานได้ทันทีหรือมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ