ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  วางแผนการปฏิบัติงานเตรียมดำเนินการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารชุด (แนวสูง) และงานจัดสรร (แนวราบ)

–  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนอนการด้านการก่อสร้าง เช่น สำนักงานเขต ที่ดิน , ไฟฟ้า, ปะปา, และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

–  การส่งมอบอาคารให้กับทางนิติบุคคล เช่น EIA, ขออนุญาตงานก่อสร้าง เปิดใช้อาคาร และกรรมสิทธิ์อาคารชุด

–  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี

–  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์ด้านการเปิดใช้อาคาร จดทะเบียนอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

–  มีความสามารถในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , PDF ได้อย่างคล่องแคล่ว

–  สามารถติดต่อประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

–  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

–  มีไหวพริบปฎิภาณดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต

–  มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง