ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนและบริหารความเสี่ยง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  ดูแลเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัท

–  รวบรวมข้อมูลทางการเงินและงบประมาณการใช้จ่ายของแต่ละฝ่าย

–  จัดทำสรุปรายงานประมาณการทางการเงิน และสรุปงบประมาณประจำเดือน/ปี

–  จัดทำกลั่นกรองแผนการบริหารความเสี่ยง แผนนโยบายและแผนกลยุทธ์

–  จัดทำเกณฑ์วัดมาตรฐาน COSO & ERM

–  รายงานการติดตามความเสี่ยงขององค์กรเสนอต่อผู้บังตับบัญชา

–  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศหญิง อายุ 28 – 40 ปี

–  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์ด้านระบบการควบคุมภายในหรือการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

–  มีความสามารถในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

–  มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง

–  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

–  มีไหวพริบปฎิภาณดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต

–  หากมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ