ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

–  วางแผนการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

–  ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ไฟฟ้า, ปะปา, สำนักงานที่ดิน การโอน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

–  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากเสร็จสิ้นการโอนกรรมสิทธิ์

–  ดูแลด้านสัญญาต่างๆ ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

–  ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

–  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

–  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

–  มีความสามารถในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , PDF ได้อย่างคล่องแคล่ว

–  สามารถติดต่อประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

–  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

–  มีไหวพริบปฎิภาณดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต

–  มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง