ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Creative (Graphic)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนวัชรพล เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน

เวลางาน : 08.30 – 17.30 น.

รายละเอียดงาน

– กำหนดรูปแบบและมาตรฐานของงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันกับทีม

– พัฒนาคอนเทนต์ในรูปแบบของภาพ วีดีโอ ให้มีความทันสมัย สร้างสรรค์ ตอบโจทข์ความต้องการของถูกค้า เพื่อก่อให้เกิดยอดขายตามเป้าหมายและลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการผลิตผลงาน

– พัฒนาโปรเดที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (รูปแบบ วิดีโอ, ภาพนิ่ง และ Live Steaming)

– ควบคุมคุณภาพ ทั้งานภาพและกราฟฟิต ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงสร้างไอเดียใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละชิ้นงาน

– วางแผนและจัดหา อุปกรณ์ภายภาพ, อุปกรณ์ตกแต่ง และสถานที่ถ่ายทำ เพื่อถ่ายทำโปรเจคต่างๆ

– ควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

– ตรวจสอบ แก้ไขเละอนุมัติชิ้นงาน ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้

– วิเคราะห์แนวโน้มกระแสความต้องการของผู้บริโภคในอนาดต เพื่อหาแนวการพัฒนาและติดตามประสิทธิผลงานที่จะผลิตขึ้น

– มอบหมายชื้นงาน เมื่อได้ขึ้นงานที่ตรงตามรูปแบบและเป้าหมายที่กำหนด

– บริหารจัดการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ทั้งจากผู้บังคับบัญชาและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป

–  ปริญญาตรี ในสาขาการออกแบบ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Art Director หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อย 1-2 ปี

–  สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบในระดับดี

–  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาพ องค์ประกอบภาพได้เป็นอย่างดี

–  มีความรู้และทักษะในการใช้กล้องถ่ายภาพ การจัดแสงไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงาน

–  เข้าใจขั้นตอน ระยะเวลาและกระบวนการในการผลิตชิ้นงาน

–  สามารถจัดลำดับความสำคัญ และจัดการงานหลายโปรเจกพร้อมกันได้

– มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้