ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งจากคณะบุคคลที่มีความรู้ ความชำนญและมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 20 ปี โดยเล็งเห็นการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมซึ่งมีระดับความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องและจากศักยภาพของที่ดินในขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่บริษัทถือครองอยู่หลายแห่ง ตั้งแต่ปี 2554 จึงเริ่มพัฒนาและบริหารธุรกิจคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ THE CUBE CONDOMIUM (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) จนปัจจุบันนี้ มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว 11 โครงการ และยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังจะเปิดตัวอีกในอนาคตอันใกล้

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่มีความพร้อมในการบริหารกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

กับผู้บริโภค : สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
กับพนักงาน : เราอยู่อย่างคนในครอบครัวเดียวกัน เน้นคุณธรรม ความเอื้ออารีต่อกัน และเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
กับคู่ค้า : คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามสัญญา และภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรม และเสมอภาคต่อคู่ค้า
สำหรับผู้ถือหุ้น : มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง