ลงทะเบียนเข้าชมโครงการ และรับสิทธิพิเศษ
กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าเยียมชมโครงการ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสอดคล้องกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท โซเคน ดีเวลลอบเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ขอแจ้บ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้ท่านได้ทราบ ในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซด์ของบริษัท โดยข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตามข้างล่างนี้ไว้แก่บริษัทเพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนได้แก่ ชื่อ นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์ / e-mail ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษร หรือระบบอิเลกทรอนิกส์ของบริษัท การยืนยันตัวตนเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ การแจ้งข่าวสารหรือ โปรโมชั่น การสมัครร่วมกิจกรรมชิงโชค ชิงรางวัล การติดต่อสอบถาม ความพึงพอใจ การใช้สินค้าหรือบริการ ข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่บริษัทรวมถึง คู่ค้าของบริษัท ได้จัดขึ้น อ่านเพิ่มเติม
คำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ยินยอม    ไม่ยินยอม

เงื่อนไขโปรโมชั่น : FLASH DAEL

เงื่อนไขโปรโมชั่น : FLASH DAEL

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันที่ 4-5 กันยายน 2564 (ระยะเวลา 2 วัน) 

โครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
รายละเอียดโปรโมชั่นดังต่อไปนี้
  1. โปรฯ Cashback 300,000 บาท ลูกค้าหรือผู้ซื้อ จะได้รับเป็นส่วนลดเงินสดจากราคาขาย

  2. โปรฯ ทอง 10 บาท* คิดตามมูลค่าจริง ณ วันที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการซื้อ หากลูกค้าหรือผู้ซื้อไม่รับ สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้ ไม่เกิน 300,000 บาท
  3. โปรฯ อยู่ฟรี 36 เดือน คำนวนอัตราผ่อนอยู่ที่ เดือนละไม่เกิน 8,000 บาท ส่วนต่างอัตราการผ่อนที่นอกเหนือจากนี้ จะไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่น หากลูกค้าไม่รับ สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้ ไม่เกิน 300,000 บาท

  4. ลูกค้าหรือผู้ซื้อ สามารถเลือกรับโปรโมชั่นอย่างใด อย่างนึงเท่านั้น (ไม่สามารถรับโปรโมชั่นได้ทั้งข้อ 1- 3 )

  5. ลูกค้าหรือผู้ซื้อ จะได้รับโปรโมชั่นภายในระยะเวลา ไม่เกิน 45 วัน หลังจากโอนกรรมสิทธิห้องชุด

  6. ลูกค้าหรือผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี ในทุกกรณีที่เกิดขึ้น
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด