เสนขายที่ดิน

โซเคน

คุณต้องการเสนอขายที่ดินให้เดอะคิวบ์ใช่หรือไม่

หากท่านไม่ประสงค์เสนอขายที่ดินทางเว็บไซต์สามารถส่งข้อมูลที่ดินมาที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 90 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 เบอร์โทร 089-202-8000

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง
 2. สำเนาระวางรูปแผนที่เท่าตัวจริง
 3. ภาพถ่ายหน้าที่ดิน
 4. แผนที่โดยสังเขป
 5. หนังสือยืนยันราคาขาย (ถ้ามี)
 6. รายละเอียดติดต่อกลับ (ชื่อ เบอร์โทร Email)

แบบฟอร์มรับซื้อที่ดิน

บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดที่ดิน
ข้อมูลผู้เสนอ

เอกสารประกอบการเสนอขายที่ดิน (กรณีมีหลายไฟล์กรุณาอัพโหลดในครั้งเดียว)
1.) สำเนาโฉนดที่ดิน
2.) สำเนาระวางแบบสแกน (ห้ามย่อ) พร้อมระบุขนาด (A4,B4,A3)
3. หนังสือรับรองเขตทางจากเขต (ถ้ามี)
4.) ภาพประกอบ (ถ้ามี)
5.) แผนที่สังเขป (ถ้ามี)
6.) หนังสือยืนยันราคา (ถ้ามี)

ข้อตกลงในการเสนอขายที่ดิน (ของนายหน้าหรือตัวแทน)
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเอกสาร หลักฐานสำหรับการเสนอขายที่ดินทุกกรณี
2. ที่ดินที่เสนอจะต้องเป็นที่ดินที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินคดี
3. หากนายหน้าไม่สามารถประสานงานกับเจ้าของทรัพย์สินได้จริง ทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ให้นายหน้ารายอื่นแทน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะการเสนอที่ส่งเอกสารครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎการใช้งาน ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
5. การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 6. เอกสารที่ลงทะเบียนไว้ มีระยะเวลา
6 เดือน หากพ้นกำหนดดังกล่าวนี้จะไม่มีผลผูกมัดใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งสิ้น

หากท่านได้กระทำการดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ Blacklist ทันที
1. บวกราคาที่ดินเพิ่มจากราคาที่เจ้าของที่ดินเสนอขายจริง
2. การซื้อที่ดินตัดหน้าบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในและนำมาขายในราคาที่สูงขึ้น
3. การปิดบังข้อเท็จจริงของแปลงที่ดิน
4. การให้หรือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินอันเป็นเท็จ แก่บริษัทฯ
5. การแอบอ้างบริษัทฯ โลโก้ เพื่อใช้ในการติดต่อกับเจ้าของที่ดิน
6. เสนอหรือให้สินบน สิ่งตอบแทน แก่ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ
7. การปฏิบัติการอื่นๆ อันเป็นการต่อไปในการทุจริตและผิดธรรมาภิบาลต่อการซื้อที่ดินของบริษัทฯ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ